کلیدواژه‌ها = اجتماعی
مباحث اجتماعی در آیینة اشعار دورة تیموری

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 74-94

10.30510/psi.2022.323614.2935

علی کابیلی؛ مریم محمدزاده؛ رضا آقایاری زاهد


بررسی اوضاع سیاسی، اجتماعی آسیای مرکزی پیش از ورود اعراب مسلمان

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 1992-2004

10.30510/psi.2022.311440.2514

علی اصغر احمدی نبی؛ منصور امانی؛ عبدالعزیز موحد


واکاوی سمبولیسم سیاسی-اجتماعی در آثار صمد بهرنگی و محمود دولت آبادی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 485-506

10.30510/psi.2021.281223.1661

سعیده بابائی؛ علی اکبر امینی؛ محمدعلی خسروی؛ حسین تفضلی


تحلیل جامعه شناختی رفتارمجرمانه ومسئولیت کیفری

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 611-626

10.30510/psi.2021.265859.1435

هادی صداقت؛ اسماعیل عبدالهی؛ علی جمادی


بررسی محتوایی اخوانیات منثور فارسی از میانه قرن پنجم تا دوره معاصر(با رویکرد سیاسی، اجتماعی، ادبی)

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 1853-1872

10.30510/psi.2021.313614.2587

علی اصغر بابا صفری؛ پروین ضیا خدادادیان؛ عنایت الله شریف پور