کلیدواژه‌ها = سیاسی
اندیشه سیاسی غزالی

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 471-482

10.30510/psi.2022.332500.3195

مریم نیکزاد چالشتری؛ علیرضا گلشنی؛ مرتضی اباذری


عوامل عدم توسعه سیاسی بعد از جنگ تحمیلی در شهر های درگیر جنگ

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 889-906

10.30510/psi.2022.326294.3001

نبی اله ایدر؛ فرید قنواتی؛ یوسف امینی


شیوه های نفوذ اندیشه‌های سیاسی-فرهنگی خوارج به شمال آفریقا

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 1408-1426

10.30510/psi.2022.322295.2896

سعید کریمیان راوندی؛ مهدی انصاری؛ محبوبه شرفی


محافظه کاری سیاسی رجال درباری از دیدگاه ابوالفضل بیهقی

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 144-158

10.30510/psi.2022.287604.1751

سید مهدی طیار؛ طواق گلدی گلشاهی؛ غلامعلی زارع؛ صفا تسلیمی


بازتاب حقوق شهروندی در سفرنامه‌های عهد قاجار

دوره 5، شماره 7، مهر 1401، صفحه 1607-1619

10.30510/psi.2023.297263.2049

مریم جعفری؛ آرش مشفقی؛ عزیز حجاجی کهجوق


اندیشه سیاسی و زمانه علامه حلی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 531-541

10.30510/psi.2022.261682.1384

سعید صفی شلمزاری؛ هاشم مجتهدی


واکاوی سمبولیسم سیاسی-اجتماعی در آثار صمد بهرنگی و محمود دولت آبادی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 485-506

10.30510/psi.2021.281223.1661

سعیده بابائی؛ علی اکبر امینی؛ محمدعلی خسروی؛ حسین تفضلی


بررسی محتوایی اخوانیات منثور فارسی از میانه قرن پنجم تا دوره معاصر(با رویکرد سیاسی، اجتماعی، ادبی)

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 1853-1872

10.30510/psi.2021.313614.2587

علی اصغر بابا صفری؛ پروین ضیا خدادادیان؛ عنایت الله شریف پور


نقش آموزه‌ی تربیتی_اجتماعی مدرسه در پیش گیری از بحران هویت نوجوانان

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 3592-3617

10.30510/psi.2022.361402.3996

هوشیار سهرابی؛ اکبر محمدی؛ داوود معنوی پور