کلیدواژه‌ها = پناهندگان
حق مالکیت پناهندگان در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی

دوره 5، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 757-781

10.30510/psi.2022.310466.2467

فاطمه درویشی؛ محمد صادقی؛ سیدباقر میرعباسی