کلیدواژه‌ها = حقوق آمریکا
حق برامنیت وچالش های حقوق بشری آن در سیاست جنایی ایران و آمریکا

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 128-174

10.30510/psi.2022.243382.1218

مصطفی محمدپناهی؛ بابک پورقهرمانی؛ جمال بیکی


«اصول حاکم بر فرایند دادرسی مدنی و حقوق طرفین دعوا در نظام حقوقی ایران و آمریکا»

دوره 2، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 232-270

10.30510/psi.2021.316008.2685

غزال فاندر؛ سید مرتضی قاسم زاده زاویه؛ سید محمد حسینی