مطالعه تطبیقی تاثیر الکترونیکی شدن دادرسی مدنی در سرعت رسیدگی در حقوق ایران و آمریکا2

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استادیار دانشکده حقوق، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

سرعت در دادرسی مدنی به عنوان یکی از قواعد و اصول مسلم و مهم دادرسی، از دیر باز مورد توجه حقوقدانان، قضات، وکلای دادگستری به خصوص محاکم قضایی بوده است که حتی عدم رعایت آن به صحت و اقتدار رسیدگی های قضایی خدشه وارد می کند. در سال های اخیر اقداماتی در راستای هوشمند کردن سامانه قضایی در محاکم دادگستری با اقتباس از سایر کشورها انجام شده و سرعت رسیدگی در دادرسی، به عنوان یکی از آثار الکترونیکی شدن دادرسی مدنی مورد توجه قرار گرفته بطوری که در بهره مندی از حق دادرسی عادلانه، رسیدگی به دعاوی، صدور حکم و اجرای آن در اسرع وقت کمک شایانی به سیستم قضایی کشور کرده و اعتماد مردم را به دستگاه قضایی در خصوص سرعت روند رسیدگی به پرونده ها روز به روز بیشتر نموده است. هدف این مطالعه، بررسی تاثیر الکترونیکی شدن دادرسی مدنی بر سرعت رسیدگی در حقوق ایران و با مطالعه تطبیقی آن در نظام حقوقی آمریکا می باشد.

کلیدواژه‌ها