کلیدواژه‌ها = قرارداد اداری
دعاوی ناشی از تملک اراضی شهری و روش جبران خسارت

دوره 5، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 1175-1188

10.30510/psi.2022.291498.1867

رضا رضایی؛ محمد صادقی؛ علیرضا رجبزاده