کلیدواژه‌ها = بومی سازی
بومی سازی ضمانت اجراهای کیفری در حقوق ایران با تاکید بر مجازاتهای جامعه مدار

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 1649-1668

10.30510/psi.2022.318883.2781

نظام الدین پیامی؛ وحید زارعی شریف؛ امیر رضا محمودی؛ عاطفه لرکجوری