کلیدواژه‌ها = موسسات عمومی غیر دولتی
نظارت بر موسسات عمومی غیر دولتی (کمیته ملی المپیک) با رویکرد به حکمرانی مطلوب

دوره 5، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 1160-1173

10.30510/psi.2022.334502.3278

سالار شاکر جناقرد؛ عباد روحی؛ ارکان شریفی


نظارت بر موسسات عمومی غیر دولتی در پرتو حکمرانی مطلوب

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400

10.30510/psi.2022.277882.1619

سالار شاکر جناقرد؛ عباد روحی؛ ارکان شریفی