نظارت بر موسسات عمومی غیر دولتی در پرتو حکمرانی مطلوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

2 استادیار گروه حقوق، حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

کمبود منابع، و هزینه های گسترده ای که بر دوش دولت ها قرار دارد موجب گردیده،تا در نظام های حکمرانی،شرایط فعالیت اینگونه موسسات عمومی غیر دولتی مهیا گردد.اما به جهت اهمیتی که ارائه خدمات عمومی در جامعه دارد، و از طرفی،دولت ها به دنبال آن هستند تا با برجسته نمودن ارائه خدمات عمومی، علاوه بر افزایش رضایتمندی، پایه های دولت را تقویت نمایند. با این وصف وجود دو مکانیسم منسجم می تواند یاری دهنده دولت ها باشند اولین مکانیسم، اشاعه و انسجام یک نظام حکمرانی مطلوب با پشتیانی از قوانین جاری، به جهت حاکمیت قانون بر ساختار و فعالیت های موسسات عمومی غیر دولتی است تا بتواند آنها را در راستای اهداف دولت قرار دهد. از سوی دیگر نظارت های گوناگونی که نشأت گرفته از قوانین است، می تواند با توجه به ساختار اداری موسسات عمومی غیر دولتی که مبتنی بر اساسنامه آن می باشد،‌ زمینه های انحراف از فعالیت های ذاتی آنها را از بین برده و با همراه حکمرانی مطلوب، نظامی منسجم و هدفمند در موسسات عمومی غیر دولتی فراهم سازد. هر چند که به نظر می‌رسد وابستگی موسسات عمومی غیر دولتی بر تخصیص اعتبار از بودجه کل کشور، مجوز نظارت را در زیر سایه حکمرانی مطلوب بر آنان مستولی نموده و این امر خود شاید به جهت حفظ فعالیت های موسسات موصوف در مسیر قانون، جلوه ای مثبت را ارائه دهد اما متاسفانه وابستگی به دولت می تواند تحت تاثیر برخی امور سیاسی قرار گرفته و به عنوان مانعی در جهت رشد و شکوفایی موسسات مذکور گردد.

کلیدواژه‌ها