کلیدواژه‌ها = زودرس
بررسی ارتباط خشونت خانگی با بلوغ زودرس دختران سطح اول متوسطه شهر شیراز

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 2488-2512

10.30510/psi.2022.350727.3695

ژیلا عباسی؛ علیرضا خدامی؛ مجید رضا کریمی


بررسی ارتباط شبکه‌های اجتماعی با بلوغ زودرس دختران سطح اول متوسطه شهر شیراز

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 2775-2790

10.30510/psi.2022.360635.3927

ژیلا عباسی؛ علیرضا خدامی (نویسنده مسئول)؛ مجیدرضا کریمی