کلیدواژه‌ها = مال منقول
تبیین ماهیت فقهی و حقوقی استخراج و بیع رمز ارزها در حقوق ایران

دوره 5، شماره 4، تیر 1401، صفحه 389-406

10.30510/psi.2022.334183.3264

علیرضا امام؛ علی زارع؛ علی تقی خانی