تبیین ماهیت فقهی و حقوقی استخراج و بیع رمز ارزها در حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات، ایران

2 استادیار گروه حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات، ایران

3 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، ایران

چکیده

استخراج و بیع رمز ارزها یکی از موضوعات نوینی است که در بین فقهای معاصر در راستای ماهیت آن اقوال مختلفی وجود دارد؛ برخی ماهیت آن را پولی و برخی آن را ماهیتی غیر پولی عنوان نموده اند. این موضوع در میان حقوقدانان نیز وجود دارد. از این جهت مسئله ی مورد بحث در پژوهش حاضر را می توان چنین طرح نمود که ماهیت فقهی و حقوقی استخراج و بیع رمز ارزها چه می باشد؟ که در پاسخ به مسئله حاضر می توان عنوان نمود که اقوال مختلفی در راستای این موضوع وجود دارد که به عقیده اکثر فقها و حقوقدانان، ماهیت آن پولی است. از این رو ماهیت استخراخ و بیع رمز ارزها را مطابق نظریات مختلف فقهی و حقوقی می توان جزو پول مدرن و دیجیتال عنوان نمود که می تواند مالیت عینی و دینی داشته باشد که این نوع ماهیت در سال 1397 و 1398 با مصوب شدن آیین نامه ی «فرایند استخراج فراورده های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها و استفاده از رمزارز» ماهیت پولی آن ممنوع اعلام گردید. به طور کلی بررسی موضوع مقاله حاضر به روش تفسیری-کیفی مورد بررسی قرار خواهند گرفت و به عنوان یافته می توان عنوان داشت که در بررسی ماهیت فقهی و حقوقی استخراج و بیع رمز ارزها می توان به متون قانونی و متون فقهی مختلفی اشاره داشت که ماهیت آن را پول عنوان نموده اند.

کلیدواژه‌ها