دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، تیر 1401 
بررسی روش استنباط آموزه های دینی آیت اله ملکی میانجی

صفحه 267-293

10.30510/psi.2022.310733.2475

ناهیده مهدوی؛ محمد کاظم رضازاده جودی؛ سیدعلی پور منوچهری


حکمرانی خوب دراندیشه سیاسی آیت الله هاشمی رفسنجانی

صفحه 20-41

10.30510/psi.2022.274762.1564

محمدرضا علی حسینی عباسی؛ سیدخدایار مرتضوی؛ سید عطاء الله سینایی


نقش آینده‌پژوهی در شکل‌گیری سیاست‌گذاری هنر در ایران.

صفحه 198-214

10.30510/psi.2022.337212.3344

ساناز باحجب قدسی؛ فاطمه شاهرودی؛ مهدی مطهرنیا؛ بهنام کامرانی


بررسی تطبیقی مفهوم عدالت در سنت مسیحیت و عصر روشنگری

صفحه 283-299

10.30510/psi.2022.280448.1648

رازمیک درمگردیچیان؛ احمد آذین؛ محمدرضا یزدانی زازرانی


انگیزه‌ی دینی فتوحات مسلمانان در دوره ساسانی

صفحه 301-320

10.30510/psi.2022.279340.1630

علی چگنی؛ شکوه السادات اعرابی هاشمی؛ فیض الله بوشاسب گوشه


مداخله ی مصلحت در جرم انگاری و حدود و ثغور آن

صفحه 408-420

10.30510/psi.2022.267116.1446

منوچهر عبدالهی؛ هما داودی گرمارودی؛ امیر سماواتی پیروز


نقش معاهدات در توسعه حقوق عرفی

صفحه 422-443

10.30510/psi.2022.327562.3041

مهرداد نوری؛ سید باقر میرعباسی؛ عبد النعیم شهریاری