بررسی تاکتیک ها واستراتژهای حل مشکل روابط بین المللی در فقه امامیه با تاکید بر سیره نبوی وعلوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فقه و مبانی اسلامی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی،رامهرمز، ایران

2 گروه فقه و مبانی اسلامی، واحد رامهرمز،دانشگاه آزاد اسلامی،رامهرمز، ایران

3 گروه حقوق، الهیات و معارف اسلامی ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

10.30510/psi.2022.324681.2954

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاکتیک ها واستراتژهای حل مشکل روابط بین المللی در فقه امامیه با تاکید بر سیره نبوی وعلوی بوده است، در ابتدا مطالعات کتابخانه ای و فیش برداری ها صورت گرفت و پس از بررسی کتب و مقالات مرتبط پیرامون موضوع مورد پژوهش،موارد زیر استخراج شد:1.در حیطه مشکلات می توان به ناهمگونی جامعه بین المللی، تصلب رفتاری قدرت ها در عرصه جهانی، تصلب گرایی اقتصادی، سلطه طلبی بین المللی، تعدی به حقوق سایر کشورها و وجود بازیگران غیر دولتی اشاره کرد و تاکتیک ها واستراتژی حل مشکلات روابط بین المللی عبارتند از: استراتژی نفی تکثر، استراتژی ارزش و کرامت انسانیت، استراتژی مدارا، استراتژی نفی ذلت، استراتژی نفی ظلم، استراتژی استقلال و عدم وابستگی، استراتژی ابلاغ پیام الهی، استراتژی صلح و ممانعت از جنگ، استراتژی هدایت برای کل جهان و استراتژی تولی و تبری به عنوان استراتژ ی های اسلام برای حل چالش های روابط بین الملل .

کلیدواژه‌ها