بررسی و تحلیل بر حقوق شهروندی زندانی بی گناه ( جبران خسارت اجتماعی واقتصادی) و آیین دادرسی آن در نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی ، گروه حقوق، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

2 استاد تمام گروه حقوق، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

3 استادیار گروه حقوق، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

10.30510/psi.2021.292035.1878

چکیده

قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران بر رعایت حقوق انسانی، بالاخص آزادی که از بارزترین آن است، توجه خاصی دارد که بعضاً این حق بشری از سوی متولیان اجرای قانون نقض می‌گردد که لزوم اخلاقی و قانونی جبران خسارت ناشی از بازداشت متهمان بی‌گناه امری غیرقابل انکار است که در مقاله حاضر با توجه به رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری، به بررسی مرجع رسیدگی و نحوه محاسبه و مطالبه جبران خسارت زندانی بی‌گناه که چندان مورد توجه قرار نگرفته است، پرداخته شده است. سؤال اساسی که در این مقاله مطرح و مورد بررسی قرار گرفته این می‌باشد که مرجع رسیدگی چه نهادی و نحوه محاسبه و مطالبه جبران خسارت زندانی بی‌گناه در حقوق کیفری ایران بر چه اساسی است؟ تحقیق حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است که درخصوص مراجع رسیدگی و نحوه محاسبه و مطالبه جبران خسارت در حقوق ایران تا حد زیادی با اخلاق عامه و حقوق افراد سازگاری وجود دارد. در حقوق کیفری ایران دعوای جبران خسارت زندانی بی‌گناه در کمیسیونی سه نفره و در موارد خاصی در دادگاه‌های عمومی ‌و حقوقی قابل مطالبه می‌باشد. همچنین پرداخت غرامت مالی مهمترین شیوه‌های جبران خسارت زندانی بی‌گناه در نظام حقوقی ایران است و نتایج تحقیق بیانگر این امر است که ابهاماتی در خصوص نحوه محاسبه جبران خسارت مشهود می‌باشد.
کلید واژه‌ها: مرجع رسیدگی، نحوه جبران خسارت، زندانی بی‌گناه ،خسارت مادی و معنوی، کمیسیون

کلیدواژه‌ها