دادخواهی فرد مبتنی بر مسئولیت بین المللی دولت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه آزاد همدان،همدان ،ایران

2 استادیار دکتری حقوق عمومی گرایش بین الملل ، دانشگاه آزاد همدان، همدان ،ایران

3 استادیارحقوق بین الملل گرایش عمومی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران ، ایران

10.30510/psi.2021.316710.2687

چکیده

دولتها ملزم به رعایت تعهدات بین المللی خود به موجب اسناد بین المللی هستند نقض حقوق بین الملل توسط دولت منجربه مسئولیت بین المللی او می شود این قاعده اساسی و عنصر لازمه نظم بین الملل را تشکیل می دهد موضوع مسئولیت بین المللی یکی ازموضوعات پیچیده مورد بحث درسالهای پیشین بود نمونه بارزآن اقدامات متعدد قانونمند کردن مسئولیت بین المللی از سوی دکترین، رویه قضائی بین المللی و نیت دولتها می باشد. دکترین و طرح های اولیه قانونمندکردن مسئولیت بین المللی، علاقه مند به بررسی موارد خسارات وارده به بیگانگان مانند اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی شدند.جایگاه فرد متضرر درنظام مسئولیت بین المللی چیست؟ پاسخ پرسش موضوع این پژوهش را تشکیل می دهد درمرحله نخست، می کوشیم ثابت کنیم؛ برچه اساسی فرد می تواند دارای حقوقی برپایه جامعه بین الملل باشد درمرحله دوم، طرق مختلف موجود دردسترس فرد برای دفاع ازخود به علت تحمل خسارت وارده ازطرف دولتی می باشد. درمرحله پایانی، موضوع دقیق ترمیم خسارت وارده به فرد یا افراد را بررسی خواهیم کرد

کلیدواژه‌ها