اقتصاد سیاسی قومیت در خاورمیانه: مطالعۀ موردی قومیت‌گرایی سیاسی در آذربایجان ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای، گروه اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

10.30510/psi.2023.400486.4332

چکیده

تحقیق پیش‌رو، با استفاده از مبانی نظری اقتصاد سیاسی، در پی بررسی موضوع قومیت در خاورمیانه با تاکید بر قومیت‌گرایی در آذربایجان ایران در ذیل تحولات اقتصاد سیاسی جهانی است و در تلاش است که چگونگی تاثیر عوامل اقتصادی، بر روی قومیت‌گرایی سیاسی در آذربایجان ایران از سال 1357 تا 1399 را مورد بررسی قرار دهد. نتایج حاصل از این مطالعه که با استفاده از یک روش تحقیق تحلیلی- توصیفی و جمع آوری داده هایی با روش کتابخانه‌ای و اسنادی انجام شده است، نشان می دهد که هرچند که قومیت‌گرایی در آذربایجان ایران متاثر از مسائل اقتصادی است، اما این اثرپذیری نه ناشی از تبعیض اقتصادی علیه قوم آذری، بلکه ناشی از نوعی احساس تبعیض در حق خویش است که دارای ابعادی روانشناسانه است. پیشرفت‌های اقتصادی در کشورهای‌ ترک‌زبان همسایه، باعث به‌وجود آمدن احساس عقب‌ماندگی از پیشرفت در میان آذری‌ها گشته و متعاقبا قومیت‌گرایی را در میان آنان تشدید نموده‌است. در این میان عدم توجه به مسئله‌ی هویت ملی و عدم اولویت اقتصاد در سیاستگذاری‌ها و همچنین تعارض منافع دول ترک‌زبان همسایه و برخی دول دیگر، در بروز این پدیده نیز موثر بوده‌است.

کلیدواژه‌ها