بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرائم خشونت آمیز در بین مردان شهر کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استاد گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

3 استادیار گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

10.30510/psi.2022.296006.2020

چکیده

جرم پدیده ای است که در تمام جوامع گذشته و کنونی وجود داشته و دارد. با این وجود، دایمی و عمومی بودن به معنی یکسان و یک شکل بودن جرم در بین آنها نیست بلکه از جامعه ای به جامعه ی دیگر و از منطقه ای به منطقه ی دیگر و از زمانی به زمان دیگر تفاوت می کند. با توجه به اهمیت موضوع پژوهش حاضر با استفاده از روش میدانی، تکنیک پیمایش، ابزار تحقیق پرسشنامه و استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS، به دنبال بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و ارتکاب جرائم خشونت آمیز به عنوان هدف اصلی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر مردان 18 سال به بالای شهر کرمانشاه می باشد که تعداد 384 نفر از آنها با استفاده از فورمول کوکران به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفته شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین میزان کل سرمایه اجتماعی (34/0- =P)، و ابعاد آن یعنی اعتماد اجتماعی (39/0- =P)، حمایت اجتماعی (30/0- =P)، تعامل اجتماعی (35/0- =P)، انسجام اجتماعی (32/0- = P) و آگاهی اجتماعی (23/0- =P) ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد؛ بنابراین تمامی فرضیه های پژوهش تأیید می شوند. همچنین نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری (Smart PLS) نیز نشان دادند که متغیر سرمایه اجتماعی در مجموع 53/0 از واریانس متغیر ارتکاب جرائم خشونت آمیز را تبیین می کند، با مدنظر قرار دادن مقادیر مربوط به حجم اثر شاخص ضریب تعیین این مقدار در حد متوسط 28/0 برآورد می شود.

کلیدواژه‌ها