طراحی و تبیین مدلی برای برون رفت از تصمیم گیری تحت فشار های گروهی و جناحی در فرایند ارزیابی و انتصابات (مورد مطالعه: مدیریت شعب بانک صادرات استان اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه مدیریت، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران.

10.30510/psi.2022.326616.3014

چکیده

هدف این تحقیق، طراحی و تبیین مدلی برای برون رفت از تصمیم‌گیری تحت فشارهای گروهی و جناحی در فرایند ارزیابی و انتصابات (مورد مطالعه: مدیریت شعب بانک صادرات اصفهان) می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع اکتشافی آمیخته در دو بخش کیفی و کمی می باشد. فصل دوم تحقیق برای طراحی و تبیین مدلی برای برون رفت از تصمیم‌گیری تحت فشارهای گروهی و جناحی در فرایند ارزیابی و انتصابات شعب بانک صادرات اصفهان، مولفه ها و شاخص هایی استخراج شده اند. سپس پرسشنامه تحقیق طراحی شد و پرسشنامه ها توسط 108 نفر از افراد مورد مطالعه در شعب بانک صادرات اصفهان تکمیل گردید. در تحلیل آماری تحقیق به بررسی متغیرهای تحقیق از قبیل میانگین، انحراف معیار و واریانس پرداخته شده است. پس از آن در آمار استنباطی، به منظور بررسی روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی و به منظور بررسی سوالات تحقیق از مدل سازی معادلات ساختاری روش الگویابی معادلات ساختاری (SEM) با کمک نرم‌افزار SmartPLS 3 استفاده شده است.یافته‌های تحقیق نشان داد که در میان متغیرها، مولفه عوامل درون سازمانی دارای رتبه بهتری است و رتبه اول را دارد و مولفه منابع و ابزارهای اجرای تصمیمات رتبه دوم و مولفه ویژگی های رفتاری و شخصیتی مجریان رتبه سوم را دارد. در میان شاخص ها، شاخص تامین سرمایه و بودجه لازم رتبه اول را دارد و گویه در اختیار داشتن منابع مالی و انسانی مناسب برای اجرای تصمیم‌گیری‌ها رتبه دوم را دارد و گویه در توزیع پاداش ها نظر افراد پرسیده می‌شود، رتبه سوم را دارد.

کلیدواژه‌ها