مقایسه حل مسائل اجتماعی، اعتماد اجتماعی و صمیمیت زناشویی در زنان شاغل و خانه دار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی اسلامی، مثبت گرا دانشگاه آزاد اسلامی واحدساری

2 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، ایران

3 کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

4 کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

5 کارشناس ارشد روانشناسی, دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.30510/psi.2023.398640.4326

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی مقایسه ای حل مسئله اجتماعی، اعتماد اجتماعی و صمیمیت زناشویی در زنان شاغل و خانه دار شهرستان بانه انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی زنان شاغل و خانه دار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و خدمات درمانی شهرستان بانه بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 200 نفر (100 نفر شاغل و 100 نفر خانه دار) به روش مقایسه ای (پس رویدادی) انتخاب شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه تجدیدنظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R؛ دزوریلا و همکاران، ۲۰۰۲)، پرسشنامه اعتماد اجتماعی توسط صفاری نیا و شریف (1389)، پرسشنامه صمیمیت زناشویی باگاروزی (۲۰۰۱) بود که، جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره(مآنوا) استفاده گردید. نتایج تحلیل مانوا نشان داد که، مولفه های«جهت گیری مثبت نسبت به مسئله»، «جهت گیری منفی نسبت به مسئله» ، «حل مسئله منطقی»، «سبک تکانشی»، «سبک اجتنابی»، در زنان شاغل بیشتر از زنان خانه داراست. مولفه‌های «اطمینان»، «صداقت»، «صراحت»، «تمایلات همکاری جویانه»، «رفتار مبتنی بر اعتماد» در زنان خانه دار بیشتر از زنان شاغل است. همچنین میانگین مولفه‌های « عاطفی»، « روانشناختی » ، « عقلانی »، «جنسی»، « فیزیکی »، « معنوی »، « زیباشناختی»، « تفریحی»، در زنان خانه دار بیشتر از زنان شاغل است.

کلیدواژه‌ها