تأثیر عدالت سازمانی و هویت سازمانی بر تعهد سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی اقتصاد و توسعه، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 دانشیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد بابل

3 دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

10.30510/psi.2022.299310.2121

چکیده

هدف: یکی از عواملی موثر در تعهد سازمانی، عدالت سازمانی و هویت سازمانی است، در پژوهش حاضر نیز با توجه به مبانی نظری پژوهش وضعیت عدالت و هویت سازمانی و تاثیر آن بر تعهد سازمانی کارکنان مورد بررسی و سنجش قرار می‌گیرد.
مواد و روش کار: روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی است. حجم نمونه 220 نفر از کارکنان شهرداری تهران بوده که از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل عامل و مدلسازی معادلات ساختاری انجام گرفته است و از آزمون t برای بررسی فرضیات استفاده شد.
یافته‌ها: عدالت سازمانی و هویت سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر تعهد سازمانی کارکنان دارد و می‌توانند تبیین کننده میزان تعهد سازمانی در بین کارکنان شهرداری تهران باشند.
نتیجه‌گیری: باید تمامی تلاشهای لازم در جهت ایجاد و افزایش عدالت سازمانی و ابعاد آن(عدالت توزیعی، رویه‌ای و تعاملی) و همچنین هویت سازمانی ارائه گردد. نقش مدیریت سازمان غیرقابل انکار است و باید شرایطی را فراهم آورد تا کارکنان بتوانند به سازمانشان متعهد باشند.

کلیدواژه‌ها