بررسی میزان اهمیت عناصر و مولفه‌های منتورینگ معلمان جدیدالاستخدام در نظام آموزشی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد مرند،دانشگاه آزاد اسلامی،مرند، ایران

2 استادیار مدیریت آموزشی، گروه مدیریت آموزشی، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند،ایران

3 دانشیار مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،تبریز،ایران

10.30510/psi.2022.302574.2242

چکیده

آموزش و پرورش در ایران متاسفانه در فراگردی از روش‌های سنتی و ناکارآمد گرفتار آمده است. رویکردها و روش‌های سنتی باعث تحلیل توان نظام آموزشی شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان اهمیت عناصر و مولفه‌های منتورینگ معلمان جدیدالاستخدام در نظام آموزشی کشور می‌باشد. ‌روش پژوهش ترکیبی است. بدین صورت که برای جمع آوری داده‌ها از روش کمی و کیفی استفاده شده است، در بخش کیفی مراجعه به متخصصان و صاحب‌نظران و بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری بخش کیفی کلیه متخصصان رشته مدیریت آموزشی، دبیران با تجربه و متخصصان رشته‌های تربیتی بوده که 17 نفر به روش غیرتصادفی هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شد. جامعه آماری بخش کمی شامل 1928 نفر از معلمان جدید الاستخدام استان آذربایجان ‌شرقی بوده که بر اساس جدول مورگان 320 نفر انتخاب شد. به منظور شناخت عوامل از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. برای اولویت‌بندی و آگاهی از میزان اهمیت مولفه‌ها از نرم‌افزار مکس.کیودا استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که شرایط علّی، شامل عوامل فرهنگی، سازمانی و کلان بوده که با توجه به نتایج، اولویت با عوامل سازمانی می‌باشد. در شرایط زمینه‌‌ای اولویت با راهبردهای سازمانی می‌باشد. راهبردهای منتورینگ شامل راهبردهای سازمانی، فردی و فراسازمانی بوده که با توجه به نتایج، اولویت با راهبردهای سازمانی می‌باشد. اولویت در شرایط مداخله‌گر با راهبردهای فراسازمانی می‌باشد. پیامدها شامل پیامدهای سازمانی، فردی و فراسازمانی بوده و بر طبق نتایج اولویت با پیامدهای فردی می-باشد.

کلیدواژه‌ها