چگونگی نظارت و بازرسی بر عملکرد شوراهای اسلامی شهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته حقوق، گرایش حقوق عمومی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. و گروه حقوق، دانشکده حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه سوربن فرانسه.

3 استادیار، گرایش حقوق عمومی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران.

10.30510/psi.2022.344634.3515

چکیده

ﺷﻮراى اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ از ﺳﺎل ١٣٧٨ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و ﮔﺬﺷﺖ حدود بیست و دو سال از آﻏﺎز ﺷﻜﻞﮔﻴﺮى اﻳﻦ ﻧﻬﺎد، زﻣﺎن ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاى ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد آن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ پژوهش ﺑﺮاى ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻮراﻫﺎى ﺷﻬﺮ دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و اﻋﻀﺎى ﺷﻮراى ﺷﻬﺮ دوره ﭼﻬﺎرم ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ ﺑﻪﺷﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖ: ﭘﺎﺳﺦ اﻋﻀﺎى ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻳﻪ «ﺳﺎزوﻛﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺷﻮراﻫﺎ وﺟﻮد دارد» ٥/٨ درﺻﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ، ٧/٣٩ درﺻﺪ ﺿﻌﻴﻒ، ١/١٤ درﺻﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ، ١/٢٦ درﺻﺪ ﺧﻮب و ٤/٦ درﺻﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﻲ اﻋﻀﺎى ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪاﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻈﺎرت وﺟﻮد دارد. اﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻋﻀﺎى ﺷﻮراﻫﺎ در ﺻﻮرت اﺻﻼح ﺳﺎزوﻛﺎر ﻓﻌﻠﻲ ﻧﻈﺎرت، ﺑﻴﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻟﺬا ﭼﻨﺪان ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ روﻳﻪ ﻓﻌﻠﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻣﺎ در اﻳﻦ‌ﺑﺎره ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﺒﺎرت از ٣/٤ درﺻﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ، ٤/٣٠ درﺻﺪ ﺿﻌﻴﻒ، ٧/٢١ درﺻﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ، ٣٧ درﺻﺪ ﺧﻮب و ٥/٦ درﺻﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮ اﻋﻀﺎى ﺷﻮراﻫﺎى ﺷﻬﺮ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﺮاى ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮراﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است و جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز از دو روش کتابخانه‌ای و پیمایشی استفاده شده است. بخشی از داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز پژوهش از طریق مطالعه پیمایشی به دست آمده‌اند. جهت این امر از روش پرسشنامه استفاده شده است و جامعه آماری نیز شامل اعضای شوراهای اسلامی شهر در سراسر کشور و کارشناسان حوزه‌های مرتبط با شوراها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها