مطالعه عوامل مؤثر بر الگوی ارتباطی رأی‌دهندگان در انتخابات یازدهمین دوره‌ مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های انتخاباتی تک‌کرسی ایران (مورد مطالعه: حوزه‌های انتخابیه بویراحمد و دنا، بهبهان، لردگان و نورآباد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

2 . دانشیار و عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران (نویسنده مسئول)

3 . استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج،

4 استادیار و عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

10.30510/psi.2024.329790.3115

چکیده

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و تحلیل الگوی رﻓﺘﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﻣﺮدم در ﻳﻚ ﻛﺸﻮر به عنوان ﻳﻚ رفتار ﺳﻴﺎﺳﻲ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬمی است که توجه اندیشمندان ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم سیاسی، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ را به خود جلب کرده اﺳﺖ. بدین ترتیب پس از جنگ جهانی دوم با گسترش ارتباطات و دسترسی به ابزارهای پیشرفته‌تر، حرفه نظرسنجی به عنوان ابزاری برای توضیح علت رفتار رأی دهندگان مطرح شد و محققان برای درک همه جانبه رفتار رأی‌دهندگان به خود آن‌ها مراجعه می‌کردند، چرا که رأی دادن علاوه‌ بر اینکه اقدامی فردی است تحت تأثیرشرایط محیطی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افراد صورت می‌گیرد. از این رو پژوهش حاضر در صدد بررسی عوامل مؤثر بر الگوی ارتباطی رفتار انتخاباتی رأی دهندگان در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه-های انتخاباتی تک‌کرسی بویراحمد و دنا، بهبهان، لردگان و نورآباد بوده است و با استفاده از روش میدانی، 450 نفر از واجدان دارای حق رأی حوزه های انتخاباتی مذکور را مورد بررسی قرار داده است. در این تحقیق، سه عامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بر الگوی ارتباطی رفتار انتخاباتی رأی‌دهندگان در انتخابات یازدهمین دوره‌ مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های انتخاباتی تک-کرسی بویراحمد و دنا، بهبهان، لردگان و نورآباد تأثیر گذار بوده است در این راستا به واکاوی و بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نظیرعوامل قومیتی-عشیره ای، سیاسی(محدود، تبعی، مشارکتی)، میزان مصرف و نوع رسانه، جهت گیری سیاسی و زمینه ای(سن، جنسیت، طبقه اجتماعی) پرداخته است. شناسایی و بررسی این عوامل هم برای حاکمان سیاسی کشور و هم برای احزاب و گروه های سیاسی مفید خواهد بود و می‌توانند در برنامه‌ریزی‌های آینده انتخاباتی از نتایج آن استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها