بررسی سیر تطور قانونگذاری در رابطه با تصرف اراضی توسط دولت قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با نگاهی گذرا به حقوق کشورهای انگلیس و فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق واحد قشم ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قشم ، ایران.

2 گروه حقوق ، واحد قشم ، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم ، ایران.

3 گروه حقوق ، واحد شهر قدس ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران.

10.30510/psi.2023.349256.3642

چکیده

امروزه بر اثر پیشرفت جوامع، افزایش جمعیت، تقابل منافع عمومی و منافع خصوصی، گذر دولت از دولت تک ساحتی به دولت رفاه و دموکراتیک، توجه به منافع اکثریت و عامه در سایه نظام های دموکراتیک شاهد اهمیت روز افزون بحث تملک اراضی و املاک در راستای رفع خلاء های قانونی می باشد از این رو پژوهش حاضر درصدد بررسی سیر تطور قانونگذاری در رابطه با تصرف اراضی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با نگاهی کذرا به حقوق کشورهای انگلیس و فرانسه است. از این منظر پس از بسط فضای مفهومی موضوع، به بررسی سیر تاریخی قوانین تملک اراضی قبل و بعد از انقلاب خواهد پرداخت. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، کتابخانهای میباشد. یافتههای مقاله این است که در بررسی سیر تاریخی قوانین مصوب قبل و بعد از انقلاب میتوان بیان داشت که، در وضع قوانین در حوزهی تملک املاک و اراضی قبل از انقلاب بر ویژگیهایی از جمله : ارجعیت حقوق اجتماعی بر حقوق فردی، تاکید بر پرداخت اعیان بدون توجه به پرداخت عرصه و الهام گرفتن از حقوق غربی در تصویب قوانین تاکید شده است در حالی که در قوانین بعد از انقلاب اسلامی، ارجعیت حقوق مالکانه بر حقوق عمومی، تاکید بر پرداخت بهای عرصه و اعیان توام با هم و تاکید بر قواعد فقهی و شرعی مهمترین جنبههای تصویب قوانین بوده است.

کلیدواژه‌ها