طراحی الگوی بازاریابی سلامت مبتنی بر بازاریابی اجتماعی (مورد مطالعه: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشیار، واحدزنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت بازاریابی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

10.30510/psi.2022.374608.4154

چکیده

سابقه و هدف: امروزه بازاریابی اجتماعی و سلامت در سیستم بهداشت و درمان کشور نیز مانند بسیاری از سازمان های دیگر نیازمند تحولات گسترده ای در ارائه و معرفی خدمات خود می باشد که مبتنی بر تحولات دنیای کنونی باشد.لذا هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی بازاریابی سلامت مبتنی بر بازاریابی اجتماعی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران می باشد
روش کار: پژوهش حاضر بر اساس هدف کابردی و از نوع اکتشافی-توسعه ای بوده است (چرا که این مطالعه در پی شناسایی مؤلفه های الگوی بازاریابی سلامت مبتنی بر بازاریابی اجتماعی و بسط مدل به دست آمده، می باشد) و روش اجرای کار کیفی (داده بنیاد) است.
نتیجه‌گیری:
نتایج پژوهش نشان داد که پس از انجام هر مصاحبه و پیاده سازی آن متن مصاحبه برای تحلیل و کدگذاری باز وارد نرم افزار تحلیل داده های کیفی Atlas.ti شد در انتها 21 کد محوری(مقوله فرعی) انتخاب شد که این کدها در قالب یک مدل پارادایمی بازاریابی سلامت مبتنی بر بازاریابی اجتماعی بر مبنای نظریه داده بنیاد انتخاب شد

کلیدواژه‌ها