چهارچوب حمایت از سهامداران خرد در حقوق کامن‌لا و حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 : دانشجوی دکتری حقوق خصوصی،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران،مازندران،ایران

2 دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران،مازندران،ایران

چکیده

سهامداران خرد بخشی از سهامداران شرکت‌های سهامی عام هستند که قدرت تأثیرگذاری آن‌ها به‌صورت انفرادی کم بوده و احتمال اجماع میان آن‌ها نیز بسیار پایین است. این مسئله در برخی موارد موجب نادیده گرفته شدن منافع ایشان می‌شود. لزوم حمایت از سهامداران خرد نتنها امری مهم در جذب سرمایه‌های ایشان به بازار سرمایه است، بلکه میزان حمایت از سرمایه‌گذاران خرد یکی از شاخص‌های اصلی در شاخص کسب‌وکار بین‌المللی نیز هست. لذا، این پژوهش با روش مقایسه ای و با مطالعه کتابخانه ای در پی پاسخ به این سوال بوده است که راهکارهای حقوقی حمایت از سهامداران خرد در تعارض منافع ایشان با سهامداران کنترل‌کننده و مدیران چیست، بپردازد. فرضیه این مقاله بر این اساس استوار بوده است که حمایت از سهامداران خرد امری مهم در تضمین منافع مشروع ایشان در سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه بوده و این نوع حمایت در حقوق ایران چندان موردتوجه قرار نگرفته است. این در حالی است که در حقوق کامن‌لا و شاخص کسب‌وکار بین‌المللی، معیارهای مشخص و عینی برای حمایت از ایشان در نظر گرفته شده است. این راهکارها در قالب تئوری حاکمیت شرکتی و مسئولیت مدیران و سهامداران کنترل‌کننده اعمال می‌شود

کلیدواژه‌ها