دوره و شماره: دوره 5، شماره 7، مهر 1401 
گفتمان اعتدال از شکل‌گیری تا افول

صفحه 2-19

10.30510/psi.2022.266417.1437

نصرالله نخعی زرندی؛ مهناز احمدی؛ حسین معین آبادی بیدگلی


نقد و بررسی لایحه قانون جامع داوری و قانون نمونه آنسیترال

صفحه 203-216

10.30510/psi.2022.275063.1572

مجید پناه بر؛ منصور عطاشنه؛ علیرضا رجب زاده اصطهباناتی


آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران و مصر

صفحه 550-562

10.30510/psi.2022.302183.2218

یوسف طرفی سعیداوی؛ بهرام تقی پور؛ علیرضا صالحی فر


طراحی مدل سنجش اعتماد سیاسی عمومی به دولت

صفحه 677-701

10.30510/psi.2022.311239.2503

منصوره مرادی حقیقی؛ کرم‌اله دانشفرد؛ ناصر میرسپاسی؛ فرشاد حاج علیان


بررسی زمینه های اجتماعی و فرهنگی نشاط اجتماعی در زندگی شهری

صفحه 703-736

10.30510/psi.2022.311403.2511

فریبا شعاری؛ علی اکبر رضایی؛ محمد سعید ذکایی؛ ابراهیم اخلاصی؛ عباسعلی قیومی


بررسی سیاست آقا محمد بیدآبادی درشکل گیری عرفان شیعی

صفحه 914-895

10.30510/psi.2022.325600.2979

محمد دانشیار؛ اسماعیل منصوری لاریجانی؛ هادی وکیلی


تحلیل انقلاب مصر از زاویه عدالت خواهی مکتب تفکیک

صفحه 1078-1095

10.30510/psi.2022.321449.2856

قادر پناهی قدیم؛ احسان شاکری خوئی؛ رضا نصیری حامد؛ علیرضا اسمعیل زاد


ارائه الگوی انتخاب مدیران آموزشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور

صفحه 1262-1278

10.30510/psi.2022.315705.2653

نسیم پرگل؛ لطف اله عباسی سروک؛ مهدی شریعتمداری؛ عباس خورشیدی


طراحی الگوی کیفی مدل استراتژیهای همکاری در زنجیره های تامین خدمات مالی

صفحه 1586-1605

10.30510/psi.2023.343456.3487

محمدشهاب رضوانی؛ حنان عموزاد مهدیرجی؛ عزت اله عباسیان؛ محمد رضا مهرگان