مفهوم و شرایط بدهی نامشروع در حقوق بین الملل و آثار آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز دانشکده حقوق تهران ایران

2 دکتری حقوق بین الملل عمومی، استادیار، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

مطابق با تئوری بدهی نامشروع، دیون منفوری که با علم طلبکار، در جهتی مخالف با منافع یک ملت ایجاد‌ شـده‌اند‌، نمی تواند آن مـلت را متعهد نماید. در این تحقیق با موضوع مفهوم بدهی نامشروع در حقوق بین‌الملل و با هدف روشن ساختن مفهوم بدهی نامشروع و با توجه به اهمیت و ضرورت موضوع که امروزه با بحران بدهی در عرصه جهانی روبرو هستیم، با روش توصیفی و تحلیلی این نتایج حاصل شد که تئوری بدهی نامشروع توسط ساک مطرح گردید، لیکن هدف وی حمایت از عدم پرداخت بدهی نامشروع نبود. اگر یک بدهی بدون خواست‌ و رضایت مردم‌ ایجاد شده و هـیچ نـفع ملموسی برای‌ مردم‌ نداشته اسـت و طـلبکاران از دو حقیقت‌ مذکور‌ آگاه‌ بوده‌ یا‌ می‌توانسته‌اند آگاهی یابند، این بدهی نامشروع تلقی شده و می تواند توسط کشوری که بدهکار تلقی گردیده است، انکار گردد. مسئولیت انکار بدهی در این حالت متوجه طلبکاری است که با علم به نامشروع بودن بدهی، سرمایه خود را در خطر قرار داده است. اعلام رژیم‌های نامشروع توسط سازمان ملل متحد جهت عدم اعطای هرگونه وام به آنها، تقویت نظام مذاکرات مربوط به حل بحران‌های ناشی از بدهی‌های نامشروع، شمول مقررات حقوق بین‌الملل بر تمامی مصادیق بدهی دولتی، محدود ساختن اخذ وام توسط نظام‌های نامشروع و تدوین نظام جامع حاکم بر بدهی نامشروع در حقوق بین‌الملل می تواند به کاستن از مشکلات مربوط به بدهی نامشروع در حقوق بین‌الملل کمک نماید.

کلیدواژه‌ها