چالش ها و راهکارهای اداره شایسته در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران‌ با تاکید بر حقوق شهروندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق، واحد رفسنجان، دانشگاه ازاد اسلامی، رفسنجان، ایران.

2 استادیار گروه حقوق، واحد رفسنجان، دانشگاه ازاد اسلامی، رفسنجان، ایران.

3 استادیار گروه حقوق، واحد کرمان، دانشگاه ازاد اسلامی، کرمان، ایران.

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی چالش ها و راه کارهای اداره شایسته در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران‌ با تاکید بر مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری انجام شده است. این تحقیق بر حسب هدف کاربردی می‌باشد و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی-تحلیلی است. در این تحقیق از شیوه تحقیقات اسنادی وکتابخانه ای، به جمع آوری و گردآوری داده‌ها پرداخته شده است. ابزار مورد استفاده این تحقیق، بانک های اطلاعاتی، منشور حقوق شهروندی، مصوبه حقوق شهروندی، کتب و مقالات و فیش برداری می‌باشد. بر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق مشخص می‌شود که شاخص‌های حقوق شهروندی در نظام بانکی کشور در شرایط نامناسبی قرار دارد که این شرایط و مشکلات عدیده نظام بانکی یک چالش مهم در رابطه با اعتماد، رضایت و سرمایه اجتماعی ایجاد می‌کند. به طور خاص نتایج این پژوهش حاکی از آن است که نظام بانکی کشور از لحاظ شفافیت در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. همچنین از لحاظ قانونی و تعهد به اصول مندرج در مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری نیز در کشور مشکلاتی وجود دارد. این در حالی است که در سند حقوق شهروندی در نظام اداری، موارد متعددی جهت حمایت و احترام گذاشتن به حقوق شهروندی در کلیه ادارات کشور اعم از بانک‌ها و موسسات مالی وجود دارد. در مجموع بر اساس نتایج بدست آمده می‌توان این گونه نتیجه‌گیری کرد که مطابق با اسناد بالادستی، تاکید زیادی بر احترام به حقوق شهروندی در نظام بانکی شده است؛ اما مشکل اصلی این است که در عمل توجه چندانی به حقوق مشتریان بانکی نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها