بررسی تاثیر پیاده سازی سیستم متمرکز مخاطبان تامین اجتماعی بر کیفیت ارائه خدمات با تاکید بر سامانه متمرکز تامین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات،گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

سازمان تامین اجتماعی از معدود دستگاههای اجرایی کشور است که با بسیج امکانات و منابع انسانی از همان آغاز،اراده خود را در لبیک عملی به فرمان مقام معظم رهبری نشان داد و طی جلسات مختلف،کمیته های کاری و تخصصی را تشکیل و فعال کرد. همزمان با ستاد مرکزی سازمان در تهران،ادارات کل و مدیریت های درمان استانها نیز دست به کار شدند تا از قافله توسعه دولت الکترونیک جا نمانند. در دولت یازدهم اقدامات خوبی در راستای توسعه خدمات الکترونیک آغاز شده که سازمان تامین اجتماعی هم وظیفه خود میداند در این راستا قدم های مهمی بردارد،کما اینکه به خوبی اقدامات موثری را آغاز کرده است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر پیاده‌سازی سیستم متمرکز مخاطبان تامین اجتماعی بر کیفیت ارائه خدمات مبتنی بر سامانه متمرکز تامین اجتماعی می‌باشد. مهمترین روش‌های گردآوری اطلاعات در این تحقیق از روش توصیفی- میدانی استفاده شده است و 384 پرسشنامه میان مخاطبان سازمان تامین اجتماعی تهران توزیع گردید. در این پژوهش، سعی شده است که میزان کیفیت خدمات سیستم متمرکز مخاطبان تامین اجتماعی برای مخاطبان ارزیابی گردد که نتایج فرضیه ها از کیفیت مطلوب 5 بعد ابعاد فیزیکی، پایایی، پاسخگویی، قابلیت اعتماد بودن و همدلی حکایت دارد. حاکی از آن است که طراحی و ایجاد سیستم‌های تامین و تدارکات الکترونیکی از طریق کاهش دخالت عوامل انسانی و ارتقاء امنیت و نظارت شبکه‌های ارتباطی مبتنی بر وب می‌تواند میزان کیفیت خدمات سازمان تامین اجتماعی را با تسریع، شفاف سازی، سهولت افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها