شناسایی عوامل موثر در مدل تسهیم دانش بر اساس نظریه داده بنیاد (مطالعه موردی کارکنان آموزش و پرورش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران

چکیده

وزارت آموزش و پرورش هر کشور یکی از عوامل مؤثر در تحقق سیاست‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن به شمار می‌رود، تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآزموده، به عنوان اساس توسعه همه جانبه کشورها، تولید دانش، دانش پژوهشی و عرضه خدمات تخصصی توسط دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی انجام می‌گیرد. بنابراین تسهیم دانش و شناسایی عوامل موثر بر آن در سازمان آموزش و پرورش و خصوصاً در بین کارکنان که از مهم‌ترین عناصر در هر سازمانی می‌باشند. از این رو که می‌تواند یک فضا و جو سرشار از اعتماد و تعامل بین آنها ایجاد کند به نحوی که بتوانند دانش و تجربیات خود را با یکدیگر تسهیم و به اشتراک بگذارند که این خود می‌تواند نقطه قوت مهمی برای سازمان آموزش و پرورش و هم چنین جامعه باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر در مدل تسهیم دانش در ابعاد فردی، سازمانی، محیطی و فرا محیطی در بین کارکنان آموزش و پرورش انجام گرفته و بیان شده که مهم ترین بعد فردی شامل(لذت بردن از تسهیم دانش، تعهد سازمانی، ، ، دانش خاص سازمانی، اعتماد، انگیزش، ارزشمندی دانش و تعاملات فردی و گروهی). بعد سازمانی شامل(ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، توسعه مستند سازی، برنامه ریزی درون سازمانی و پاداشهای سازمانی). بعد محیطی شامل(دانش فنی، بسترفناوری اطلاعات، به روز رسانی حافظه دانشی وعوامل اقتصادی و اجتماعی) بعد فرا محیطی شامل(عوامل سیاسی و قانونی و تعاملات بین المللی) می باشد. روش این تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی با فن کتابخانه ای می باشد.

کلیدواژه‌ها