ارائه الگویی مبتنی بر مدیریت سبز، مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی در راستای اجرای سیاست ها و برنامه های راهبردی توسعه پایدار ایران (مورد مطالعه: دستگاه های اجرایی تهران، کرمان و خراسان جنوبی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ازاد اسلامیکرمان،کرمان،ایران

2 گروه مدیریت،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی کرمان، کرمان، ایران.

3 گروه اقتصاد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه ازاد اسلامی کرمان،کرمان،ایران

چکیده

هرچند مدیریت سبز از شاخص‌های ارزیابی عملکرد در دستگاه های اجرایی ست و در قانون برنامه ی پنجم، برنامه ی ششم توسعه و آیین نامه اجرایی «برنامه مدیریت سبز» الزام شده است، اما اقدامات اثربخشی از سوی دستگاه ها گزارش نشده است. هدف پژوهش تبیین مدیریت سبز در جهت مسئولیت اجتماعی با نقش میانجی پاسخگویی است. پژوهش از نظر هدف توسعه‌ای- کاربردی و توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری متشکل از دو گروه مدیران و معاونت های دستگاه‌ اجرایی استان ها (تهران، کرمان و خراسان جنوبی) با حجم نمونه 360 نفر با نمونه گیری خوشه ای- تصادفی و جامعه خبرگان 32 نفر نمونه گیری گلوله برفی است. تحلیل داده‌ها با روش‌ آماری تحلیل عاملی تأییدی و مدل‌سازی معادلات ساختاری از نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شد. روایی تحقیق با نظرسنجی از اساتید و پایایی از روش آلفای کرونباخ بررسی شد. نتایج نشان داد مدیریت سبز با مسئولیت اجتماعی دارای رابطه مثبت و معناداری است و بین آن ها با اثر غیر مستقیم میانجی پاسخگویی رابطه معناداری وجود دارد. طبق نظرات خبرگان، بین مولفه متغیرها: مولفه رهبری از مدیریت سبز، بعد رهبری و فرایندهای درون سازمانی از مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی سازمانی از ابعاد پاسخگویی دارای بالاترین اولویت می باشند. نتایج مقایسه سه استان نشان داد:1) تفاوت معناداری در رابطه با مدیریت سبز و مسئولیت اجتماعی سازمانی با توجه به میانجی پاسخگویی بین آن ها وجود دارد،2) استان تهران در رابطه مدیریت سبز و پاسخگویی به مسئولیت اجتماعی سازمانی و کرمان در مدیریت سبز به پاسخگویی بالاترین رتبه را کسب کردند.

کلیدواژه‌ها