پیش بینی سطح خوش بینی بر اساس هوش معنوی و حمایت اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

2 استادیار، گروه روانشناسی عمومی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

چکیده

بدیهی است که همه ی انسان ها در هنگام گرفتاری ها به حمایت اطرافیان و دوستان خود نیاز دارند تا احساس امنیت کنند. لذا حمایت اجتماعی می تواند نقش بسزایی در خوش‌بینی داشته باشد. به علاوه یکی دیگر از جنبه های مهم از کنش انسان گرایانه که رابطه با خوش‌بینی فرد دارد، معنویت می باشد و افرادی که گرایش های معنوی دارند در هنگام رویارویی با آسیب، پاسخ بهتری به وضعیت می دهند و موقعیت تولید کننده فشار را بهتر مدیریت می کنند. از این‌رو، هدف این مطالعه پیش بینی خوش بینی براساس هوش معنوی وحمایت اجتماعی در افراد قرار گرفته است. برای اجرای این پژوهش نمونه هایی شامل 200 نفر ( 100نفر مرد، 100نفر زن) از دبیران منطقه 1 تهران انتخاب شدند که این گزینش به صورت نمونه های در دسترس انجام گردیده است. همچنین از سه پرسشنامه‌ی خوش بینی، حمایت اجتماعی و هوش معنوی و روش‌های ضریب همبستگی پیرسون وتحلیل رگرسیون به عنوان ابزار تحقیق و روش تجزیه و تحلیل داده های آماری استفاده گردیده است. نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر این است که بین هوش معنوی و خوش بینی همبستگی معنادار وجود دارد و این نتیجه حاصل می گردد که افزایش هوش معنوی در افراد می تواند موجب افزایش خوش بینی باشد. این در حالی است که بین متغیرهای مورد مطالعه و متغیر خوش بینی در مردان همبستگی معنادار وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها