مفهوم آزادی در نظریه سیاسی هانا آرنت و فردریش هگل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

2 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

چکیده

این مقاله به بررسی مفهوم آزادی در نظریه سیاسی هانا آرنت و فردریش هگل می پردازد. هانا آرنت دفاع از آزادی سیاسی را به عنوان چالشی برای کنوانسیون لیبرال ارائه می کند. هانا آرنت یکی از متفکران سیاسی قرن بیستم بود. قدرت و اصالت اندیشه او در آثاری چون ریشه استبداد، شرایط انسانی، انقلاب و حیات فکری مشهود بود. او آزادی را به عنوان آزادی از سیاست تصور می کند. مفهوم آزادی بدون شک یک مفهوم اصلی است که توسط هانا آرنت در افکار سیاسی او به کار گرفته می شود. او آزادی را به عنوان پدیده ای از فضیلت مطرح می کند. اما در عین حال مفهوم آزادی نزد هگل پیچیده تر و گسترده است. او معتقد بود که مفهوم آزادی، مفهوم اصلی در تاریخ بشر است. هگل یکی از تأثیرگذارترین و همچنین بحث برانگیزترین فیلسوفان در تاریخ مدرن اروپا محسوب می شود. اندیشه سیاسی وی بر دیدگاه های مارکس و سوسیالیسم قرن نوزدهم تأثیر قاطعی داشت. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که تعریف، جایگاه و منزلت آزادی نزد هر دو فیلسوف چیست؟

کلیدواژه‌ها