خط مشی گذاری توسعه مهارت های حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار روستایی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، گرایش خط مشی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف ارائه مدل خط‌مشی گذاری توسعه مهارت‌های حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار روستایی با رویکرد اقتصاد مقاومتی انجام شده است. پژوهش حاضر، براساس هدف، کاربردی از نظر ماهیت و روش تحقیق، توصیفی و از نظر مکانی، دارای خصوصیات کتابخانه‌ای و میدانی است. این تحقیق مستلزم نظرسنجی از جامعه آماری متشکل از واحدهای آماری بوده و از این جهت روش پیمایشی (زمینه‌یابی) از نوع آمیخته انتخاب گردید که برای طبقه بندی و اولویت‌بندی مولفه‌های شناسایی شده از تکنیک AHP فازی در جهت رتبه‌بندی مولفه‌های شناسایی شده و نیز تکنیک DEMATEL جهت‌شناسایی شدت تاثیرگذاری مولفه‌ها در این تحقیق استفاده شد. جامعه آماری شامل 18 نفر از کارکنان با تجربه بالا، مدیران میانی و مدیران عالی است که بر اساس روش سرشماری در فنی و حرفه ای (بخش روستایی)، وزارت کشاورزی و وزارت اقتصاد و دارایی مشغول به کار هستند، می‌باشد. یافته های بخش کیفی تحقیق، این شاخص ها را موثر بر اشتغال پایدار روستایی معرفی نمود : توسعه فردی، نظام اجتماعی، حکومت، زیر ساخت، نظام اقتصادی و منابع. در ادامه، زیرمعیارهای مربوط به هر یک از 6 معیار اصلی نیز استخراج گردید. خروجی های ANP فازی نشان می دهد شاخص های : توسعه فردی، نظام اجتماعی، حکومت، زیر ساخت، نظام اقتصادی و منابع؛ به ترتیب بیشترین تاثیر را در ایجاد اشتغال پایدار روستایی با رویکرد اقتصاد مقاومتی دارند.نتایج این تحقیق نشان می دهد که مولفه های تاثیرگذار در ایجاد اشتغال پایدار روستایی با رویکرد اقتصاد مقاومتی به ترتیب عبارتند از نظام اجتماعی، نظام اقتصادی، حکومت، زیرساخت و منابع.

کلیدواژه‌ها