بررسی و تعیین ارتباط بین اجزای الگوی کنترل کیفی خارجی(برون سازمانی) حسابرسی با استفاده از تحلیل معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی ، کاشان ، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی ، کاشان ، ایران(نویسنده مسئول)

3 دانشیار گروه حسابداری، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی ، کاشان ، ایران

4 استادیار گروه حسابداری، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی ، کاشان ، ایران

5 استادیار، گروه مدیریت ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان ، کاشان ، ایران

چکیده

نیاز به کیفیت در خدمات حسابرسی از آن‌جا ناشی مـی‌شـود کـه بـین مـدیران شـرکت و سـرمایه‌گـذاران تقـارن اطلاعاتی وجود ندارد. از آنجـا کـه بحـث ارزشـیابی سهام شرکت مطـرح مـی‌باشـد، حسابرسـی یکـی از راه‌های مشخص‌کردن اعتبار اطلاعات صورت‌هـای مالی است. پژوهش حاضر از نوع نیمه‌تجربی و کاربردی بوده و پس از طی مراحل مختلف و با روش کیفی یا قضاوتی انجام شد. بخش کیفی تحقیق شامل مصاحبه با خبرگان بود. بنابراین جامعه آماری مورد نظر را خبرگان آشنا به موضوع پژوهش (اساتید دانشگاه و کارشناسان در حوزه حسابداری و حسابرسی) تشکیل دادند. الگوی کنترل کیفیت برون سازمانی حسابرسی متشکل از 8 مولفه است. این مولفه‌ها مشتمل بر کیفیت برون سازمانی حسابرسی، الزامات قانونی، موازین حرفه‌ای، استقلال حرفه‌ای، موازین اخلاق حرفه‌ای، موکلین حسابرسی، کارکنان حرفه‌ای موسسات حسابرسی، رقابت در بازار حسابرسی و عامه مردم بودند. جهت اندازه‌گیری متغیرها از روش نظر‌سنجی از کارشناسان و کارکنان سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی تحت بررسی استفاده شده است. لذا به منظور تعیین ارتباط بین متغیرها از برآورد معادلات ساختاری توسط نرم افزار Smart-PLS بهره گرفته شد.

کلیدواژه‌ها