ارائه چارچوبی برای تبیین نقش دانشگاه جامع علمی کاربردی در توسعه مشاغل آینده با رویکرد آینده‌ پژوهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران

2 دانشیار گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران (نویسنده مسئول)

3 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارائه چهارچوبی برای تبیین نقش دانشگاه جامع علمی-کاربردی در توسعه مشاغل آینده با رویکرد آینده پژوهی می باشد. در پژوهش حاضر از روش پس‌نگری و دلفی به عنوان روش‌های آینده‌پژوهی و روش معادلات ساختاری جهت ارائه مدل بهره گرفته شده است. لذا در ابتدا با رویکرد پس‌نگری دو سناریوی دانشگاه کارآفرین و برآوردن احتیاجات جوامع محلی به عنوان سناریوهای آتی یا چشم انداز دانشگاه جامع علمی- کاربردی انتخاب گردیدند. لازم به ذکر است که دلیل انتخاب سناریوهای فوق همپوشانی این سناریوها با اسناد بالادستی کشور همچون سند تحول راهبردی علم و فناوری، سند دانشگاه اسلامی، نقشه جامع علمی کشور، سیاست های کلی علم و فناوری، سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور و سیاست های کلی نظام برای توسعه علم و فناوری می باشد. در ادامه با استفاده از روش دلفی ویژگی های شغلی مورد نیاز جهت تصدی مشاغل آینده و رویکردهای آموزشی دانشگاه‌ها برای توسعه شایستگی ها شناسایی و استخراج گردید. همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که وضعیت موجود دانشگاه جامع علمی کاربردی بر اساس رشته ها و مهارت های مورد نیاز و مشاغل آینده مطلوب نیست و در نهایت مدل تبیین نقش دانشگاه جامع علمی کاربردی در توسعه مشاغل آینده با رویکرد آینده پژوهی با استفاده از روش معادلات ساختاری مورد تایید و برازش قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها