طراحی الگوی کیفی مدل استراتژیهای همکاری در زنجیره های تامین خدمات مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تحقیق در عملیات، گروه مدیریت صنعتی، پردیس بین المللی کیش، دانشگاه تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار اقتصاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران،ایران

4 استاد گروه مدیریت صنعتی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی کیفی مدل استراتژیهای همکاری در زنجیره های تامین خدمات مالی انجام شده است. این پژوهش از لحاظ روش گردآوری داده‌ها، توصیفی و از جهت شیوه اجرا، کیفی بود. در بخش کیفی با استفاده از رویکرد تحلیل مضمون، ابعاد و مولفه های استراتژی های همکاری در زنجیره تامین شناسایی گردید و پژوهشگر با استفاده از روش کیفی و مبتنی بر مولفه های نظریه چشم انداز به طراحی یک الگو کیفی مدل استراتژی های همکاری پرداخت. استراتژی همکاری شناسایی شده براساس نظریه چشم انداز دارای 5 مولفه
تقلیل حساسیت(زیرمعیارها: مشارکت ارائه دهندگان خدمات تامین مالی، تخصص فنی ارائه دهندگان خدمات تامین مالی، انعطاف پذیری ارائه دهندگان خدمات تامین مالی)، گسترش سود(زیرمعیارها: هدایت راهبری تامین مالی، نظارت و کنترل، مدیریت بهینه قراردادها)، اجتناب از ضرر(زیرمعیارها: تسهیل در سرمایه گذاری، تخصیص منابع مالی، مدیریت هزینه)، ضریب احتمالات(زیرمعیارها: درک مشتریان هدف و تامین انتظارات آن، اعتماد متقابل بین ارائه دهندگان خدمات تامین مالی و عوامل تامین مالی، کیفیت روابط) و وابستگی به مرجع( زیرمعیارها: جذب سیاست های حمایتی شرکا، تحلیل فعالیت های رقبا، تحقیق و توسعه در زمینه موفقیت خدمات تامین مالی) بود.

کلیدواژه‌ها