رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و سازگاری با آموزشگاه: نقش واسطه ای سرمایه روانشناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشیار، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استادیار، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

امروزه سازگاری با آموزشگاه ها نقش ویژه ای در رشد عاطفی، شناختی و تحصیلی کودکان داشته و می تواند تاثیر زیادی در آینده و انتخاب شغل آنها داشته باشد، به همین منظور جهت بررسی نقش سرمایه روانشناختی در رابطه بین طرحواره‌‌های ناسازگار اولیه و سازگاری با آموزشگاه، این پژوهش انجام گرفت. به همین منظور نمونه ای با روش تصادفی خوشه ای که شامل 408 نفر از دانش‌‌آموزان پایه هفتم و هشتم، مقطع متوسطه دخترانه و پسرانه منطقه دوم آموزش و پرورش تهران انتخاب گردیده و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه ‌های استاندارد جمع آوری و با استفاده از دو روش ماتریس همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت . نتایج حاصل از بررسی ماتریس همبستگی ها نشان داد که رابطة معنیدار و معکوسی میان نمره کل طرحواره‌‌های ناسازگار اولیه در همه حوزه ها و سازگاری با آموزشگاه و رابطة معنیدار و مثبتی بین نمره‌ی کل سرمایه روانشناختی با سازگاری با آموزشگاه در نمره کل مشاهده میشود. بعلاوه نتایج آزمون مدل‌‌یابی ساختاری برای سنجش روابط غیر‌‌مستقیم نیز نشان دادند که طرحواره‌‌های ناسازگار اولیه به طور غیر مستقیم میتواند از طریق سرمایه روانشناختی، سازگاری اجتماعی، عاطفی و تحصیلی را پیش‌‌بینی نماید. لذا با توجه به اهمیت دوران تحصیل و سازگار شدن دانش آموزان با آموزشگاه و تاثیر آن در آینده دانش آموزان، این نتایج اهمیت بیشتری پیدا نموده و با توجه به قابل یادگیری بودن مولفه های سرمایه روانشناختی، می توان از آن برای کاهش نقش مخرب طرحواره های ناسازگار در سازگاری با آموزشگاه کمک گرفت.

کلیدواژه‌ها