آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران و مصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ایران - تهران - دانشگاه خوارزمی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - گروه آموزشی حقوق خصوصی

2 استادیار حقوق خصوصی،‌ عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه خوارزمی ،تهران،ایران

3 استادیار حقوق خصوصی،‌ عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران

چکیده

یافتن راه حل های مناسبی برای کاستن از موارد ورشکستگی از مسائل مهم قوانین تجاری است. هدف از این مقاله این است که با بررسی تطبیقی آثار قرارداد ارفاقی بین ایران و مصر، راهکارهای مناسبی را جهت کاهش موارد ورشکستگی در اختیار مقنن ایران قرارد دهد. با روش توصیفی و تحلیلی و مقایسه ای از بررسی تطبیقی آثار قرارداد ارفاقی بین ایران و مصر این نتایج حاصل شد که، قرارداد ارفاقی در ایران بعد از صدور حکم ورشکستگی صادر می شود و با توجه به تحمیل عنوان ورشکسته به تاجر، چندان چاره ساز نمی باشد، لیکن در مصر در آخرین تحول تقنینی در این کشور، قرارداد ارفاقی پیشگیرانه به عنوان صلح الواقی به رسمیت شناخته شده است. این نوع قرارداد قبل از صدور حکم ورشکستگی بین تاجر و طلبکاران منعقد می گردد و در عمل مانعی برای اعلام ورشکستگی تاجر است و از ورشکستکی و تبعات ناگوار آن جلوگیری می کند، با توجه به پذیرش قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه تجارت، ضروری است تا مراحل تصویب این لایحه، هر چه سریعتر نهایی شود.

کلیدواژه‌ها