تحلیل حقوقی- اقتصادی و اجتماعی شرط جدید بودن اختراعات در راستای پیشرفت علم و رفاه اجتماعی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.(نوسنده مسئول)

3 استادیار، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استاد، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

ایجاد بسترحقوقی مناسب به منظور نیل به رشدعلمی وتوسعه فناوری و درنتیجه افزایش رفاه جامعه است. جدیدبودن اختراع وطرح صنعتی یکی از اوصاف دیرین و وصف ممتازهر اختراع یاطرح صنعتی می باشد که باید به صورت نوعی و موضوعی در نظر گرفته شود. امروزه شرط جدید بودن، هم در هنگام احراز آن در اداره مالکیت صنعتی و هم در هنگام رسیدگی قضایی در دعاوی طرفین صاحب گواهی نامه و نقض کننده، ازمسائل بسیار چالش برانگیز و مبتلا به می باشد. درحقوق ایران، هم درعرصه قانون گذاری وهم دراداره مالکیت صنعتی وهم دررویه قضایی، موضوع جدیدبودن اختراع بسیارچالش برانگیز می باشد، چنان چه درتعدادقابل توجهی ازپرونده های قضایی به محض این که دارنده ورقه اختراع دعوایی راعلیه نقض کننده طرح می نماید، نقض کننده نیز دعوای متقابلی با خواسته " ابطال ورقه اختراع به جهت جدیدنبودن آن" علیه دارنده ورقه اختراع طرح می نماید. دراین پژوهش برآنیم که شرط جدید بودن را ضمن بررسی حقوقی، تحلیل اقتصادی نماییم تا بهترین قواعدی که موجب کاهش این مشکلات وچالش ها شود، هزینه های معاملاتی را پایین بیاورد، تعداد و سهولت معاملات را ببیشتر و بهترنماید و درنتیجه سودآوری و منافع اجتماعی را افزایش دهد، تدوین نماییم.

کلیدواژه‌ها