کنکاشی در بررسی تجربه زیسته اجتماعی سوء مصرف کنندگان مواد مخدر(نمونه مورد مطالعه: گرمخانه اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته جامعه شناسی، گرایش اقتصاد و توسعه، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، اصفهان، ایران

چکیده

مقاله حاضر با هدف بررسی تجارب زیسته معتادان و درک دنیای سوءمصرف کنندگان مواد و خرده فرهنگهای جاری در درون زندگی روزانه آنان در قالب مدل داده بنیاد صورت می گیرد. روش تحقیق حاضر از نوع هدف یک تحقیق بنیادی است زیرا از روش های استدلال استقرائی استفاده می کند و بر پایه روشهای میدانی انجام می شود. مقاله حاضر به لحاظ روشی کیفی است. میدان تحقیق شامل کلیه افراد مراجعه کننده به گرمخانه های اصفهان می باشند. برای ورود به میدان تحقیق پژوهشگر از روش نمونه گیری نظری استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش زمینهای (اشتروس و کوربین) انجام شده است. یافته های مقاله حاضر بیانگر این است که در خصوص "شرایط على" می توان گفت که شرایط خانوادگی نامناسب و از دست دادن اعضای مهم خانواده، اختلافات خانوادگی و روابط میان فردی از هم گسسته از شروط على بوجود آورنده سوءمصرف مواد است. مازاد بر علل فوق همنشینی با افراد کجرو، تجربه ی تروما، روحیه کنجکاوی فرد، و لذت طلبی از دیگر علل مهم دیگر در سوء مصرف مواد هستند. مطرودیت خانوادگی و اجتماعی، نابرابری فرصت ها و نابرابری نهادینه شده، فقر فرهنگی و اجتماعی از مهمترین موارد زمینه ای و نقص در نظام رفاهی-بهداشتی، فقدان پوشش حمایتی به عنوان "عوامل میانجی" اعتیاد شناسایی شدند. نتیجه گیری مقاله بیانگر این واقیت است که از مجموع قضایای حاصل می توان دریافت که، به طوری کلی سوء مصرف مواد با " گسستگی و وابستگی عملی۔ احساسی" و " رانده شدگی از جامعه" همراه است.

کلیدواژه‌ها