رویه ی قضایی دادگاه های تجدید نظر استان کرمانشاه در خصوص تعلیق اجرای مجازات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاداسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

2 استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی ،کرمانشاه،ایران

3 گروه حقوق جزا و جرم شناسی،استادتمام دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران،ایران

چکیده

زمینه و هدف: علی رغم اینکه تعلیق اجرای مجازات توصیه مکتب دفاع اجتماعی نوین در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیستویکم می باشد و می تواند به عنوان ابزاری دقیق و کارساز جهت صدور احکام عادلانه و حل مشکل جرم که فعلاًاز معضلات مهم جوامع است مورد استفاده قرار گیرد و گرفتاری تکرار جرم را محدود نماید؛لیکن به نظر می رسد دادگاه ها با آن بسیار نامهربان برخورد نموده و علاقه ای به اعمال آن از سوی دادگاه ها مشاهده نمی شود. لذا بررسی موانع و مشکلات موجود در مسیر اجرای تاسیس حقوقی تعلیق مجازات به ویژه در دادگاه های تجدیدنظر یکی از مسائل مهمی است که می تواند در کاهش تکرار جرم و همچنین کاهش جمعیت کیفری تاثیر گذار باشد .
روش‌شناسی: روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات توصیفی – پیمایشی و اسنادی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل قضات دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه می باشند که از طریق
نتایج: باتوجه به اطلاعات بدست آمده از سوالات تحقیق می توان چنین نتیجه گرفت که در روند قضایی اعمال تاسیس حقوقی تعلیق مجازات شرایط ماهوی با ضریب بتای استاندارد شده 91/. در رتبه اول وشرایط شکلی با ضریب بتای استاندارد شده 86/. در رتبه دوم اعمال تعلیق مجازات قرار دارند ودر هر دو شرایط شکلی و ماهوی بعد سازمانی و قضایی و بعد اجرایی بالاترین تاثیر و بعد اجتماعی کمترین تاثیر در روند اعمال تاسیس حقوقی تعلیق مجازات را داشته اند

کلیدواژه‌ها