مطالعه تطبیقی سن بلوغ به عنوان سن مسئولیت کیفری درقوانین ایران و قانون مجازات اسلامی1392

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور

چکیده

مسئولیت کیفری در جوامع امروزی با مسئولیت کیفری در جوامع ساده گذشته را نمی‌توان کاملاً یکسان دانست؛ اگرچه در جوامع امروزی معمولاً دارای مجموعۀ مفصلی از مقررات کیفری است. مسئول دانستن فرد در یک نقطۀ معین از سن بویژه در سن نٌه سالگی برای دختران نسبت به کل مقررات کیفری امکان پذیر نیست؛ اگر بخواهیم دختر نٌه ساله را نسبت به کل سیاهۀ جرایم مسئول بدانیم ناگزیر باید از سنین پایین‌تر جرایم و مجازات‌ها را به وی آموزش دهیم. کودک در چنین سنی هنوز قادر نیست بسیاری از مفاهیم مربوط به عنصر مادی و معنوی جرایم را به خوبی تصور کند.با توجه به حاکمیت مقررات و قواعد شرعی، بر قوانین موضوعه و پیروی قانونگذار از نظرات مشهور قوانین ایران، سن بلوغ شرعی، مبنای تعیین سن مسئولیت کیفری برای اطفال و نوجوانان تعیین شده است که این سن در قوانین پس از انقلاب نه سال تمام قمری برای دختران و پانزده سال تمام قمری برای پسران است. در نتیجه رسیدن به بلوغ، به منزلۀ رسیدنِ به رشدِ کیفری نیست و بایستی سنِ مشخصی برای رشد کیفری معین گردد؛ تا کودکانی که از لحاظِ قانونی به سنِ بلوغ رسیده، ولی از رشد کیفری برخوردار نیستند؛ بی-جهت مورد تعقیب و عقوبت قرار نگیرند.

کلیدواژه‌ها