ارایه مدل مدیریت زنجیره تامین با توجه به فناوری اینترنت اشیا درشرکت های حوزه فناوری اطلاعات استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت فناوری اطلاعات، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت تکنولوژی،واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت صنعتی ، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.30510/psi.2022.300951.2175

چکیده

هدف تحقیق حاضر ارایه مدل مدیریت زنجیره تامین با توجه به فناوری اینترنت اشیا درشرکت های حوزه فناوری اطلاعات استان تهران بوده است.تحقیق حاضر با توجه به اهدافی که دنبال می نماید جزء تحقیقات کاربردی بوده و از نظر فرایند انجام کار جزء تحقیقات توصیفی و پیمایشی از نوع اکتشافی است.جامعه آماری مورد نظر را خبرگان آشنا به موضوع پژوهش (مدیران و کارشناسان و اساتید مسلط به موضوع ) تشکیل دادند که با روش غیر تصادفی و هدفمند تا اشباع نظری مصاحبه صورت پذیرفت که نمونه آماری با روش گلوله برفی تعیین گردید.در این پژوهش از دو پرسش نامه باز و محقق ساخته به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز به منظور سنجش و اندازه گیری متغیرهای مورد بررسی استفاده شده است. نحوه امتیاز بندی پرسشتامه دوم براساس طیف 5 گزینه ای لیکرت طراحی شده است. برای بررسی روایی از نظرات خبرگان استفاده شد و پایایی با آلفای کرونباخ محاسبه شد و برابر با 0.79 بوده است که نشان دهنده پایایی مناسب ابزار می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از سوات و مدل سازی پویایی سیستم استفاده شد.کلیه تجزیه و تحلیل ها با نرم افزار ونیسم بود.نتایج نشان داد از طریق مدل سازی و شبیه سازی عوامل مـؤثر بـر مدیریت زنجیره تامین و با توجه به عوامل ، نحوة تأثیر این عوامل بر هـم و چگـونگی ارتبـاط آنها را نشان داده شده است که دو سناریو نیز تدوین شد که توجه به بازده زمانی بلند مدت می تواند باعث کارایی مدیریت زنجیره تامین گردد.

کلیدواژه‌ها