اعتبار سنجی مولفه های بازاریابی اجتماعی اسلامی و تاثیر آن بر ارزش ویژه برند موسسات آموزش عالی (مورد مطالعه:دانشگاههای دولتی و خصوصی شهر کابل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، مدیریت بازاریابی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استاد گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.30510/psi.2022.296119.2022

چکیده

هدف: اصلی این پژوهش، اعتبارسنجی (تحلیل عاملی تائیدی) و رواسازی پرسشنامه سنجش بازریابی اجتماعی اسلامی ، بررسی تاثیر آن بر ارزش ویژه برند موسسات آموزش عالی افغانستان از نظر دانشجویان رشته های اقتصاد و مدیریت دانشگاه های افغانستان بود. مؤلفه های بازاریابی اجتماعی اسلامی به ترتیب محیط‎زیست، امنیت و بهداشت می باشد. محیط‎زیست دربرگیرنده آیتم‎های از بین بردن زیبایی طبیعت، سوءاستفاده از اموال عمومی و دولتی، افزایش فضای سبز در منطقه می‌باشد. امنیت دربرگیرنده آیتم‎های حفظ اسرار و اطلاعات، عدم‎ترس از ملامت دیگران، باورهای عمیق دینی و ایجاد صلح در بین مردم بوده و همچنین، بهداشت در برگیرنده آیتم‎های بهداشت فردی، بهداشت تغذیه، بهداشت پوشاک و پیشگیری از بیماری می‎باشد.
روش: پژوهش حاضر، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها نیز توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، شامل دانشجویان رشته های اقتصاد و مدیریت دانشگاههای دولتی و خصوصی کابل بود. نمونه آماری تعداد 384 نفر ازدانشجویان بودند که بصورت تصادفی وتعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران بدست آمد. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، روایی محتوا با استفاده از نظر متخصصان آشنا به موضوع پژوهش و روایی سازه با استفاده از شاخص های معتبر در معادلات ساختاری بررسی و تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و AMOS استفاده گردید.
یافته ها: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها اعتبار مؤلفه های بازاریابی اجتماعی را تایید نمود و مشخص گردید ارتباط معناداری بین مولفه های بازاریابی اجتماعی اسلامی و ارزش ویژه برند موسسات آموزشی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها