حفاظت از محیط زیست در حقوق بین الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

10.30510/psi.2022.266922.1442

چکیده

محیط زیست عبارت است از آنچه زندگی انسان، حیوان، جانوران، گیاهان و جمادات را در برگرفته است؛ نظیر آب، خاک، هوا و نور و سایر مظاهر و نمودهای طبیعت که هر گونه تغییر و ناهمگونی در آنها زندگی، حیات و رشد را تحت تأثیر مثبت و یا منفی قرار می‌دهد. حفاظت محیط زیست و توجه به مسائل زیست محیطی به خصوص در دوران جنگ یکی از موضوع‌های مهم جهانی و دغدغه برانگیز بشر معاصر و مدافعان حقوق بشر است. هر گونه آسیب و تخریب طبیعت بر زندگی سالم انسانی اثر گذار است.
آثار سوء جنگ‌ها بر طبیعت و محیط زیست از هر عامل دیگر خطرناک‌تر است؛ زیرا در جنگ‌ها حس ضربه زدن و پیروزی یک طرف منازعه بر طرف دیگر و تمایل شدید به انتقام جویی با استفاده از سلاحهای ویرانگر، به تدریج به وجود می‌آید و با دادن تلفات و ضایعات، این حس روز به روز شدت بیشتری می‌شود و موجب زیان عظیم بر محیط زیست می‌شوند. از این رو، بحث حمایت از محیط زیست در جنگها جزو مسائل و موضوع‌های حقوق بین الملل و حقوق بشر قرار گرفت، و در این زمینه فعالیتها و همکاریهای بین المللی به وجود می‌آمد. سوالی که در این پژوهش مطرح می‌شود این است که جنگ چه تاثیری بر محیط زیست دارد؟ قوانین و حقوق بشر چگونه می‌تواند در جنگها نقش و کارایی در حفاظت از محیط زیست داشته باشد؟

کلیدواژه‌ها