کلیدواژه‌ها = نظام داوری ایالات متحده آمریکا
جایگاه داوری در نظام حقوقی ایران و آمریکا با تأکید بر قوانین داخلی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 2795-2812

10.30510/psi.2022.351183.3717

فرزاد دیلمقانی زاده؛ افشین زرگر؛ فاطمه کیهانلو