کلیدواژه‌ها = رویکرد کیفی فراترکیب
بازاریابی سیاسی با تأکید بر هوش مدیریتی نامزدهای انتخاباتی با استفاده از رویکرد فراترکیب

دوره 5، شماره 7، مهر 1401، صفحه 531-548

10.30510/psi.2022.301474.2195

احسان آیتی پور؛ مصطفی رضائی راد؛ تحفه قبادی لموکی؛ علیرضا اسلامبولچی